Cân treo điện tử

Cân treo TDC-L

Nhà sản xuất: Marcus
Bảo hành: 18 tháng

Cân treo điện tử JC Jadever

Nhà sản xuất: Jadever
Bảo hành: 18 tháng

Cân treo điện tử 100kg

Nhà sản xuất: Yaohua
Bảo hành: 18 tháng

Cân treo điện tử 2 tấn

Nhà sản xuất: Yaohua
Bảo hành: 18 tháng

Cân treo mini OCS

Nhà sản xuất: Jadever
Bảo hành: 12 tháng

Cân treo Wireless OCS-W

Nhà sản xuất: Marcus
Bảo hành: 18 tháng

Cân treo 1 tấn

Nhà sản xuất: CAS
Bảo hành: 18 tháng

Cân treo điện tử 5 tấn CAS

Nhà sản xuất: CAS
Bảo hành: 18 tháng

Cân treo điện tử Caston II

Nhà sản xuất: CAS
Bảo hành : 18 tháng

Cân treo điện tử 5 tấn Wireless

Nhà sản xuất: TIANCHEN
Bảo hành: 18 tháng

Cân treo điện tử 500kg

Nhà sản xuất: VMC
Bảo hành: 18 tháng

Cân treo mini bỏ túi

Nhà sản xuất: WEIHENG
Bảo hành: 12 tháng

Cân treo điện tử 5 tấn

Nhà sản xuất: VMC
Bảo hành: 18 tháng

Cân treo điện tử OCS-T

Nhà sản xuất: TIANCHEN
Bảo hành: 18 tháng

Cân treo điện tử 3 tấn

Nhà sản xuất: TIANCHEN
Bảo hành: 18 tháng

Cân treo FJ3 Excell

Nhà sản xuất: Excell
Bảo hành: 18 tháng

Cân treo 15 tấn FJ2

Nhà sản xuất: Excell
Bảo hành: 18 tháng

Cân treo điện tử 10 tấn

Nhà sản xuất: TIANCHEN
Bảo hành: 18 tháng

Cân treo điện tử OCS JJE

Nhà sản xuất: Yaohua
Bảo hành: 18 tháng

Thương hiệu